Bioton S.A.

Bioton S.A.

Ocena w systemie 5A: BCBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 7

Pozycja na Liście 500’2010: 79

www.bioton.pl

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 5Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka Bioton S.A. jest firmą biotechnologiczną działającą na rynku globalnym. Firma produkuje insulinę, leki biotechnologiczne i odtwórcze. Firma jest inwestorem w badania i rozwój, w latach 2008-2010 poniosła nakłady na B+R w wysokości 143 mln zł. Bioton wraz z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków prowadzi badania nad produktami biotechnologicznymi i nowymi formami leków oraz realizuje programy badawcze w obszarze inżynierii genetycznej, biotechnologii i farmakologii.

Udziałowcy: Krauze Ryszard - 19,45%, Troqueera Enterprises Ltd - 8,53%, Inni - 72,02%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 151 586 215 479 270 942 293 517 216 846 378 595
Wynik finansowy
netto
34 627 93 772 28 132 -218 892 -567 545 117 180
Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 155 645 645
Wartości niematerialne i prawne 51 693 363 237 645 078 969 891 676 687 688 285
Aktywa razem 358 123 988 669 1 500 255 2 064 772 1 575 015 1 581 662
Kapitał własny 255 418 787 608 871 106 1 106 545 973 848 1 093 704

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Bioton S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to BCBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma notowana na GPW, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej