Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Ocena w systemie 5A: ABACB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 4

Pozycja na Liście 500’2010: 21

www.wssk.wroc.pl

Rok powstania: 1984

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 51 -124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73aZobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jest nowoczenie wyposażoną placówką, dysponującą wysoko wykwalifikowaną kadrą, stosującą nowoczesne techniki operacyjne oraz standardy leczenia i opieki. Szpital leczy w systemie opieki zamkniętej i otwartej ponad 100 tysięcy pacjentów rocznie. Wszystkie przychodzące na świat dzieci w tym szpitalu, poddawane są pełnym badaniom przesiewowym: oprócz rutynowych badań metabolizmu, także badaniom suchu i wzroku. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu lekarze Oddziału Okulistyki wykonują u noworodków laserowe zabiegi ratujące wzrok w przypadkach retinopatii wcześniaczej, a Pracownia Protezowania Słuchu umożliwia wczesne badanie noworodka i zaopatrzenie dziecka w aparat słuchowy. Szpital posiada status jednostki badawczo - rozwojowej oraz jest beneficjentem krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej (program WROVASC finansowany jest ze środków UE przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013).

Udziałowcy: Lokalna rada komunalna - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 67 149 78 522 94 483 126 755 141 995 160 941
Wynik finansowy
netto
9 150 9 066 8 831 16 368 16 833 12 892
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 376 621 356 1 776
Aktywa razem 70 294 83 623 109 512 126 974 156 449 195 236
Kapitał własny 59 989 69 884 83 328 100 563 124 714 141 129

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu charakteryzuje się najwyższą oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, najwyższą oceną nakładów na działaność innowacyjną, wysoką oceną zdolności do uzyskiwania patentów oraz bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to ABACB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej