Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.

Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 100

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.parkmedyczny.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 53-135 Wrocław, ul. Kutnowska 1, 3Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: badania naukowe w dziedzinie biotechnologii

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, która stanowi punkt styczny między środowiskiem naukowym, światem biznesu i społecznością lokalną. Jest również inicjatorem i koordynatorem nowego przedsięwzięcia "Ogólnopolski Klaster e-ZDROWIE". Projekt ten skupia ze sobą tematykę nowoczesnych technologii ICT w ochronie zdrowia zarówno w zarządzaniu, jak i w zakresie telemedycznych systemów wspomagania opieki nad chorymi.

Udziałowcy: Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. - 32,72%, Inni - 67,28%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 963 979 1 921 1 741
Wynik finansowy
netto
-188 753
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 222 107
Aktywa razem 6 937 7 399
Kapitał własny 1 780 2 808

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej