Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku.

Raport o innowacyjnosci sektora medycznego w Polsce w 2012 roku

Spis treści:

WPROWADZENIE
Tadeusz Baczko, Podstawy innowacji w ochronie zdrowia
ANALIZY SEKTOROWE
Urszula Skorupska, Rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce na tle innych państw
Barbara Liberska, Offshoring usług medycznych
Iwona Nowicka, Zagadnienia medyczne w polskich projektach foresight
Grażyna K. Niedbalska, Działalność B+R na potrzeby ochrony zdrowia. Podstawowe wskaźniki i problemy pomiaru
Beata Kwiecińska, Innowacyjność i finansowanie sektora ochrony zdrowia ze środków UE
Joanna Pęczkowska, Uczelnie i instytuty sektora medycznego, które uzyskały fundusze na innowacje z UE
Urszula Skorupska, Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
Elżbieta Szymańska, Innowacyjność turystyki zdrowotnej
Nela Grądzka, Kamil Kasner, Medycyna estetyczna w Polsce
Paweł Krzywina, Ustawa refundacyjna a finansowanie B+R
ANALIZY MIKROEKONOMICZNE
Marek Niechciał, Rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce na tle wybranych państw
Ewa Puchała-Krzywina, Bariery utrudniające działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach sektora medycznego
Jan Maria Wójcicki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
Artur Chaberski, Innowacyjne firmy rodzinne sektora medycznego
LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W B+R W SEKTORZE MEDYCZNYM W POLSCE W 2010 ROKU
LISTA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MEDYCZNEGO W POLSCE W 2010 ROKU
Lista alfabetyczna przedsiębiorstw
Objaśnienia kodów dla grup podklas PKD 2007 objętych badaniem
Słownik do Listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora medycznego w Polsce w 2010 roku
INFORMACJA O WYBRANYCH INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MEDYCZNEGO W POLSCE
Objaśnienia do opisu innowacyjnych przedsiębiorstw sektora medycznego
PROGRAM BADAŃ NAD INNOWACYJNOŚCIĄ INE PAN
Sieć Naukowa MSN. Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy